توی دنیا هر کسی یه شکلی نون رو در میاره زندگی می چرخه غصه ای نداره تو دو روز هستی غصه ننگ و عاره برو جونم دست بزن به کاری کار نداره عاری فایده ای نداره اشک و آه و زاری زندگی شیرینه با امیدواری به خداوندی خدا که دوروز حیات ما نمی ارزه به غصه ها غم و رها کن گل عمر من و شما دو سه روزی میکنه بقا چرا میخوری غم چرا شکر خدا کن

multi part videos future coming here soon
877   2 months ago
TadehDavtian | 0 subscribers
877   2 months ago
توی دنیا هر کسی یه شکلی نون رو در میاره

زندگی می چرخه غصه ای نداره

تو دو روز هستی

غصه ننگ و عاره

برو جونم دست بزن به کاری

کار نداره عاری

فایده ای نداره اشک و آه و زاری

زندگی شیرینه با امیدواری

به خداوندی خدا

که دوروز حیات ما

نمی ارزه به غصه ها

غم و رها کن

گل عمر من و شما

دو سه روزی میکنه بقا

چرا میخوری غم چرا

شکر خدا کن
Please log in or register to post comments